Giorgio Petrosyan vs Yoshihiro Sato

Satoshi Ishii vs Katsuyori Shibata

Mike Zambidis vs Giorgio Petrosyan

Yuya Yamamoto vs Seichi Ikemoto

Gago Drago vs Mohammed Khamal

Mike Zambidis vs Yuichiro Nagashima

Giorgio Petrosyan vs Albert Kraus

Michał Głogowski vs Yoshihiro Sato

Gago Drago vs Yoshihiro Sato

Yuta Kubo vs Hiroya

Thanks to ZProphet420

Be Sociable, Share!